آتش در خودرو

10 دلیل آتش سوزی در انوع خودرو

/%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

به ندرت فقط یک عامل تنها، برای آتش سوزی خودرو وجود دارد، حتی وقتی که یک محقق بتواند رد حادثه را تا نقطه شروع بگیرد.