مسترتشخیص- پیرو اعلام نتایج در دومین طرح سامانه یکپارچه عرضه خودروهاي داخلی به اطلاع نمایندگی ها و متقاضیان حائز شرایط طرح عادي که در سامانه یکپارچه عرضه خودروهاي داخلی در خرداد ماه سال جاري نسبت به انتخاب خودروي شاهین اقدام نموده و اولویت ایشان پاییز و زمستان سال 1402 تائید و در تاریخ 1402/04/13 پیامک به ایشان ارسال گردیده می رساند، امکان واریز وجه و ثبت نام مطابق شرایط ذیل اعلام می گردد.

متقاضیان محترم حائز شرایطی که پیامک امکان واریز وجه در تاریخ 1402/04/13 براي ایشان از طریق سامانه گروه سایپا ارسال گردیده است می توانند از روز پنج شنبه مورخ 1402/04/15 بمدت 3 روز با مراجعه به سایت فروش اینترنتی سایپا نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

جزئیات فروش:

منبع: ایران جیب