به گزارش مسترتشخیص، با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.

قیمت روز انواع خودرو ساندروبرندمدلکارکردقیمت (تومان)

رنو، ساندرو اتوماتیک۱۳۹۶۹۵,۰۰۰۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک۱۳۹۵۱۰۳,۰۰۰۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک۱۳۹۸۶۵,۰۰۰۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو ساندرو اتوماتیک۱۳۹۵۱۰۷,۰۰۰۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک۱۳۹۷۴۴,۰۰۰۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک۱۳۹۶۱۳۶,۰۰۰۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک۱۳۹۶۱۰۷,۰۰۰۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک۱۳۹۶۱۱۰,۰۰۰۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما