به گزارش مسترتشخیص،  با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد؛

قیمت روز انواع خودرو ساندروبرندمدلکارکردقیمت (تومان)

رنو، ساندرو اتوماتیک۱۳۹۷۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک۱۳۹۸۶۴,۰۰۰ کیلومتر۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک۱۳۹۶۱۷۷,۰۰۰ کیلومتر۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو ساندرو اتوماتیک۱۳۹۶۱۵۱,۰۰۰ کیلومتر۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک۱۳۹۷۵۱,۰۰۰ کیلومتر۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک۱۳۹۷۹۰,۰۰۰ کیلومتر۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک۱۳۹۸۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک۱۳۹۸۶۹,۵۰۰ کیلومتر۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰

منبع : باما