برگزاری نشست خبری رونمایی از اولین کتاب جامع آموزش تشخیص رنگ خودرو (مسترتشخیص) در کشور
با حضور خبرنگاران از رسانه های مختلف در مشهد