در ضرب خوردگی هایی که از بغل به خودرو وارد می‌شود مانند این خودرو اگر شدت ضربه وارده شدید باشد علاوه بر قطعات بیرونی قسمتهای داخلی مانند لایدرب ها و کلاف ستون هم آسیب می‌بیند که در این حالت یا این قسمتها صافکاری و ترمیم می‌شوند و یا مثل این خودرو قسمتهای غیر قابل بازسازی تعویض می‌شوند....