آیا زاویه پاشش رنگ در تشخیص قطعات تعویضی کمک کننده است؟
در استوری هایی که در این باره گذاشته شد پاسخ اکثر دوستان مثبت بود و در واقع هم این زاویه پاشش می‌تواند در تشخیص قطعات تعویضی کمک کننده باشد زیرا پاشش رنگ در تمامی خودروها یکسان نیست.
این تفاوت در زاویه پاشش را بیشتر میتوان در قسمتهای داخلی مانند لایدرب ها و لای گلکیرها و همچنین بر روی لولاها و پیچ ها مشاهده و دنبال کرد البته اگر با دقت بیشتری به قطعات بیرونی اتاق هم دقت شود این زاویه پاشش مشاهده می‌شود.