اخیرا تعداد خودروهایی که سقف و ستون آنها برشی و تعویض شده زیاد مشاهده می‌شود. این موضوع بیشتر در خودروهای چپی دیده می‌شود زیرا در هنگام چپ کردن خودرو بیشترین آسیب به سقف و ستون خودرو وارد می‌شود که بعلت صرفه جویی در وقت و همچنین تمیزی کار و فابریک درآمدن سقف از روش تعویض سقف و ستون استوک استفاده می‌شود.
نحوه تشخیص تعویضی بودن سقف و ستون یک خودرو به این ترتیب است که می‌بایست ۶ برش در کلاف پایه های دوطرف خودرو مشاهده شود. ۲ برش در کلاف پایه های جلو ۲ برش در کلاف پایه های عقب ۲ برش هم در ستون های وسط البته در بعضی خودروهای شاسی بلند این تعداد به ۸ برش هم می‌رسد که ۲ برش اضافی در پایه لچکی های عقب می‌باشد.
در تشخیص سقف و ستون تعویضی به این نکته دقت داشته باشید که حتما تمامی برش ها دیده شوند و صرفا از روی ۲ یا ۴برش تصمیم نگیرید زیرا امکان دارد که در آن خودرو از برش دیگری استفاده شده باشد.