یکی از راه های تشخیص قطعات تعویضی بدنه خودرو میتواند بررسی ضخامت رنگ اون قطعه باشد ️همانطور که در فیلم هم مشاهده میکنید ضخامت رنگ گلگیر تعویضی تقریبا نصف ضخامت قسمتهای فابریک خودرو است که این ضخامت کمتر میتواند یکی از نشانه های تعویض قطعه‌ باشد ... ️در پاسخ به سوالی که در استوری مطرح کردیم ضخامت کمتر رنگ در قطعات بدنه‌ میتواند احتمال تعویض آن قطعه را بیشتر کند... ️فرض کنیم ضخامت رنگ یک خودرو در تمامی قسمتها بین ۶۵ تا ۷۵ میکرون است مانند همین خودروی داخل کليپ... حال ضخامت یک گلگیر این خودرو بین ۲۵ تا ۳۵ میکرون است‌ و گلگیر طرف دیگر ضخامتی بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ میکرون دارد به نظر شما کدام گلگیر امکان تعویض بیشتری دارد؟ مطمئنا گلگیری که ضخامت رنگ کمتری دارد احتمال تعویض بیشتری دارد چون ضخامت رنگ آن از متوسط ضخامت رنگ فابریک خودرو پایین‌تر است... این بدان معناست که قطعه مورد نظر همراه با قطعات دیگر خودرو زیرسازی و رنگ آمیزی نشده است چون ضخامت رنگ پایین تری دارد.. ️این در حالی است که گلگیر طرف دیگر احتمالات دیگری نیز دارد و میتواند گلگیر تعویض نشده باشد و بر روی رنگ قبلی آن دوباره‌ رنگ امیزی شده‌ باشه یا رنگ مجدد کارخانه یا دوپوششه باشد .. البته این موضوع همیشه صدق نمیکند و گاهی ضخامت رنگ بیشتر یکی از نشانه های تعویض قطعه است‌... معمولأ ضخامت رنگ بیشتر در قطعات بدنه غیر از تعویض میتواند نشانگر موارد متعدد دیگری هم باشد مثل:رنگ و آبرنگ، رنگهای مجدد یا رنگهای ۲پوششه یا چند پوششه کارخانه ای.... ولی ضخامت کمتر رنگ احتمال تعویض بیشتری دارد ...