همانطور که در فیلم مشاهده میکنید دلیل اینکه گلگیرهای عقب این خودرو سالم هستند و فقط قسمت کلاف پایه ها رنگ شده است، تعویض قسمت عقب این خودرو و اصطلاحا برش قسمت عقب است.
همانطور که میدانید تعویض قسمت عقب خودرو به همراه گلگیرهای عقب است و این خودرو هم از این قاعده مستثنی نیست و گلگیرهای عقب به همراه قسمت عقب تعویض شده است.
بطور کلی اتفاقی که در این خودرو افتاده این است که چون خودرو از عقب ضرب خوردگی شدید دارد و قسمت عقب قابل بازسازی نمی باشد قسمت عقب تعویض شده است️ به اینصورت که یک برش عرضی سرتاسر از زیر صندلی های عقب و ۲ برش هم در قسمت کلاف پایه های عقب دو طرف خورده است و قسمت عقب به همراه گلگیرهای عقب تعویض شده است.️
بخاطر داشته باشید که اگر در خودرویی در قسمت گلگیرها و پایه های عقب دو طرف رنگ شدگی مشاهده کردید و آثار ضرب خوردگی در آن ناحیه مشاهده نشد حتما آیتم های تعویض و برش قسمت عقب را بررسی کنید. البته پیشنهاد من این است که در کارشناسی بدنه خودرو حتما زیر اتاق و محل های برش در تمامی خودروها بررسی شود.