همانطور که در ویدئو مشخص است معمولا کف صندوق خودروهای پارس ۴۰۵ و سمند و...از انتهای آن و محل اتصال به بدنه تعویض میشود که هم میتواند کف صندوق با شاسی ها تعویض شود و هم میتواند بدون شاسی ها و فقط کف صندوق تعویض شود که در این مورد قبلا ویدئو تهیه کردیم و توضیح دادیم.

در محل اتصال کف صندوق به اتاق نقطه جوش های فابریک به چشم میخورد و همچنین یک موم فابریک بصورت قیفی یا چتکه ای وجود دارد که در صورت تعویض کف صندوق طبیعتا این موم دست خورده و نقطه جوش های فابریک نیز در محل اتصال از بین میرود و بجای آن جوشکاری شده و ترمیم و رنگ آمیزی میشود.

البته گاهی هم دیده شده کسانیکه اقدام به تعویض کف صندوق میکنند بعلت اینکه میخواهند محل اتصال و نقطه جوش های فابریک و موم دست نخورده باقی بماند از جلوتر اقدام به تعویض کف صندوق میکنند که البته کار سخت تری است ولی در اینصورت محل اتصال دست نخورده باقی میماند ولی به هر حال در قسمت انتهای کف صندوق آثار جوشکاری و رنگ آمیزی به چشم میخورد.

آیتم های تشخیص تعویض کف صندوق:

۱-بررسی نقطه جوشها و موم ها در محل اتصال کف صندوق به بدنه.

۲-بررسی آستر کف صندوق و مقایسه آن با قسمتهای فابریک که اغلب آستر کف صندوق های تعویضی مشکی و یا به ندرت طوسی است.

۳-بررسی پامچالهای زیر کف صندوق که در صورت تعویض از بین رفته و بجای آن از پامچال و موم های غیر فابریک استفاده میشود.

۴-بررسی نوع ضرب خوردگی از عقب خودرو که اگر خودرو از عقب ضرب خوردگی داشت و قسمت کف صندوق سالم بود باید به تعویضی بودن آن مشکوک شوید.

و آیتم های دیگر....