در کارخانجات خودروسازی معمولاً پس از اینکه خودرو از کوره رنگ خارج شده و در خط تولید و قسمت مونتاژ قرار میگیرد امکان دارد قسمتی از رنگ بدنه دچار مشکل شود و یا در قسمت کنترل نهایی کیفیت رنگ قسمتهایی از بدنه تائید نشود که برای رفع این موارد خودرو مجددا به سالن رنگ برگشت میخورد تا قسمتهای ایراد دار مجدد رنگ شود که این رنگ شدگی را رنگ مجدد کارخانه می گویند. این رنگها در بازار جزو رنگ شدگی خودرو محسوب نمی‌شود و در اکثر اوقات افت قیمت ندارد.
رنگهای مجدد کارخانه ای چرا جزو رنگ شدگی خودرو محسوب نمیشوند؟
مهمترین دلیل این است که این رنگها در خود کارخانه اعمال میشوند ️و اینکه رنگی که برای لکه گیری این قسمتها در کارخانه استفاده میشود، از سر رنگ فابریک همان خودرو می باشد یعنی از لحاظ کیفیت هم تفاوتی ندارند و همان مقاومت و براقیت را دارا هستند و معمولا با تینر هم حل نمیشوند. در ادامه آیتم های تشخیص رنگهای مجدد کارخانه ای را بصورت تیتر وار بیان میکنیم.