در ویدئوی قبلی در مورد تشخیص رنگ شدگی در قسمتهای اسید پاشی با استفاده از دستگاه ضخامت سنج رنگ خودرو توضیح دادیم. ️در این ویدئو سعی کردیم در مورد مفهوم و تاثیر اسید پاشی بر روی رنگ خودرو و راه های دیگر تشخیص رنگ شدگی در این قسمت ها را توضیح دهیم.️
در نخست اسید پاشی را تعریف میکنیم؟
به مجموعه محلولهای شیمیایی که بر روی رنگ خودرو ریخته شده و بر روی رنگ آثار مخرب از خود بجا میگذارد اسید پاشی گفته میشود.️ مانند: انواع محلول های شیمیایی اسیدها،روغن ترمز،محلول های شیشه شور،ضد یخ های اسیدی و...