این ویدئو رو حتما ببینید و کپشن مطالعه شود️ یکی از آیتم های مهم در تشخیص رنگ شدگی و شناخت قطعات استوک در بدنه خودرو مقایسه چین و دون رنگ قطعات خودرو با یکدیگر است به نحوی که برای تشخیص هر چه دقیق تر، می بایست همواره قطعات مجاور در یک بدنه خودرو از لحاظ پاشش رنگ با یکدیگر مقایسه شوند.️
البته گاهی هم نیاز هست که قطعات یک بدنه از لحاظ پاشش و دون رنگ با بدنه طرف دیگر مقایسه شود .️ دوستان مقایسه رنگ قطعات خودرو از لحاظ پاشش و دون رنگ میتواند در تشخیص رنگ شدگی و شناخت قطعات استوک بسیار کمک کند.️