متاسفانه در سالهای اخیر در ساخت خودروهای داخلی از آلیاژ های بسیار نامرغوب استفاده شده است که نتیجه آن در فیلم نشان داده شده است. یعنی یک خودروی در حد صفر بعد از یک مدت کارکرد بدون هیچگونه ضرب خوردگی در قسمت پشت چرخ ها و ته شاسی ترک بر می دارد و اگر زیاد شود نیاز به جوشکاری و ترمیم دارد و این ترک و جوشکاری در فروش ماشین باعث کسر قیمت خودرو میشود.