بررسی موم ها یکی از آیتم های مهم و تاثیر گذار در تشخیص قطعات تعویضی می باشد که میتواند به کارشناس در تشخیص قطعات تعویضی و استوک بسیار کمک کننده باشد.
همانطور که در فیلم هم مشخص هست موم درب جلوی سمت راست خودرو مقداری سفت تر و رنگ موم هم تیره تر می باشد که البته بررسی کردیم که موم تمامی قطعات دیگر خودرو نیز به همین شکل بوده است و لبه کناری درب جلو هم که جای موم خالی می باشد و موم ندارد.
ولی درب جلوی سمت چپ که در فیلم هم مشخص می باشد، لبه کناری درب موم دارد و رنگ موم آن زرد روشن می باشد و جنس موم هم نسبت به موم جاهای دیگر خودرو نرم تر است و با بررسی آیتم های دیگر متوجه شدیم که درب جلو چپ تعویض استوک است. یک قائده ی کلی در مورد موم های قطعات خودرو این است که: باید جنس و رنگ و نوع موم قطعات یک خودرو با یکدیگر همخوانی داشته باشد. اگر موم قطعه ای با قطعات دیگر یک خودرو چه از لحاظ جنس؛رنگ و نوع و شکل ظاهری تفاوت داشت حتما آن قطعه را بررسی کنید زیرا احتمال تعویض آن زیاد است.