در این ویدئو به یکی از سوالات مهم درباره کارشناسی رنگ خودرو پاسخ دادیم که مربوط به ایرادهایی در خودرو می باشد و بسیاری از افراد مطلع نیستند که باید این ایرادات را به مشتریان توضیح بدهند یا باید بصورت کتبی در نامه کارشناسی ذکرکنند، مانند آتش سوزی، اسید پاشی، آفتاب سوختگی و... که بعضی از کارشناسان در این موارد به توضیح شفاهی اکتفا میکنند و در نامه کارشناسی این ایرادات رو ذکر نمیکنند که این موضوع میتواند از طرف افراد سودجو مورد سوءاستفاده قرار بگیرد و این خودرو را با نامه کارشناسی این عزیزان که این ایرادات در آن ذکر نشده است به شخص دیگری که از این موضوع اطلاعی ندارد بفروشند که این کار هم موجب ضرر و زیان برای خریدار خودرو میشود️ و هم برای کارشناس مربوطه که این ایراد را در نامه کارشناسی ذکر نکرده است دردسر ساز خواهد شد.
پاسخ این سوال این است که باید این ایرادات در نامه کارشناسی حتما ذکر بشود. مخصوصا اگر این ایرادات زیاد باشد. یعنی حجم قابل توجهی از رنگ خودرو آسیب دیده باشد.️ با این کار هم خود کارشناس وظیفه خود را به درستی انجام داده است و هم از سوءاستفاده افراد سود جو جلوگیری میکند و هم خریدار خودرو متضرر نخواهد شد.️️️️