مهمترین گام در تشخیص اسیب دیدگی شاسیها این است که باید تیغه شاسیها بررسی شوند که کاملا صاف و بدون چین خوردگی باشند. در این ویدئو یک خودروی رانا را میبینید که از جلو ضرب خوردگی جزیی دارد وفقط قسمت سینی پشت چراغ اسیب دیده است و شاسی ها کاملا سالم و راست هستند. در خودروهایی که از جلوضرب خوردگی دارند در قسمتهای داخلی خودرو سینی های جلو اولین قسمتهایی هستند که اسیب میبینند وچنانچه ضرب خوردگی شدیدتر باشد، شاسی ها نیز صدمه میبینند. ولی همانطور که در این پست مشاهده میکنید شاسی ها کاملا راست وصاف هستند و هیچگونه اسیبی ندیده اند. ما را دنبال کنید تا کلیپ های آینده ما را از دست ندهید....