به گزارش مسترتشخیص، طی بخشنامه‌ای از سوی شرکت صنایع خودروسازی مدیران، مشتریان مرحله دوم سامانه یکپارچه شرکت مدیران خودرو با موعد تحویل زمستان 1402 از تاریخ 1402/06/26 پس از دریافت پیامک می‌توانند جهت دریافت خودرو پیش از موعد مقرر طی مدت 5 روز برای دریافت و تکمیل وجه دعوتنامه به صورت اختیاری به نمایندگی ممنخب خود مراجعه کنند.

منبع: تجارت نیوز