قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 2)۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 3)۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 4)۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس (تیپ 1)۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۴%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰(‎-۰.۶۲%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانانبه زودی۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰(‎-۰.۴۰%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی ELX۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۲%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 موتور TU3۵۱۶,۵۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۰%‏)‎۵۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 تیپ 5۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰(‎۰.۳۴%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای 6 سرعته (پانوراما)به زودی۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (6 سرعته)به زودی۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۱۳%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(‎-۰.۴۲%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس (پانوراما)۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا دستی۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک V4به زودی۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰(‎-۱.۳۰%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۴%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
هایما 8 اس ( 8S )۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
اطلسبه زودی۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا GXبه زودی۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰(‎-۰.۱۴%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(‎-۰.۲۷%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰(‎۰.۸۸%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۳۹,۵۰۰,۰۰۰۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰(‎-۰.۱۵%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
کوییک GXRبه زودی۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ 1۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ 2۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ 3۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
شاهین اتوماتیک G----۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۷۰,۵۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 تیپ DAبه زودی۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر)۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۸%‏)‎۵۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۳۴%‏)‎-۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰(‎-۴.۱۷%‏)‎-۲۴,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۶۸%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۶۲%‏)‎-۱۶,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد دیزل۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰(‎-۰.۲۱%‏)‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ زاگرس۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۴۳%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS35 تیپ 3۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۹۵%‏)‎-۷۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 اتوماتیکناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستی۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو اتوماتیک۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X55 پرو۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۲,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5 اسپورت۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۶,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 6 پرو۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۷%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 (IE)۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 پرو۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۱%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۶۹%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.5)ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.6)۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰(‎۰.۲۸%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
جک J4۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۷۳%‏)‎-۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S3۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۹%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۴۸,۵۰۰,۰۰۰۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۰۹%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۹۶%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
رسپکت۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰(‎۰.۲۵%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (5 نفره)۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۲%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۴%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرایم۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۲%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۳۶%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودز۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰۷۴۵,۹۴۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
منبع: ایران جیب