به گزارش مسترتشخیص، با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد

قیمت روز انواع خودرو ساندروبرندمدلکارکردقیمت (تومان)

رنو، ساندرو اتوماتیک۱۳۹۶۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک۱۳۹۶۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک۱۳۹۵۲۱۸,۰۰۰ کیلومتر۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو ساندرو اتوماتیک۱۳۹۵۱۲۳,۰۰۰ کیلومتر۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک۱۳۹۵۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک۱۳۹۷۲۰,۰۰۰ کیلومتر۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک۱۳۹۶۷۵,۰۰۰ کیلومتر۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک۱۳۹۸۶۰,۰۰۰ کیلومتر۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: اقتصاد آنلاین