به گزارش مسترتشخیص، مهم‌ترین مصیبت صنعت خودرو کشور، ساختار سیاسی، شبه دولتی و گا‌ها امنیتی حاکم بر این صنعت است. مرتضی مصطفوی کارشناس صنعت خودرو در برنامه چوب خط شبکه افق به فساد در خودروسازی ایران اشاره می‌کند.

او می‌گوید صنعت خودرو در ایران تبدیل به پاتوق بازنشسته ها، بعضا امنیتی و نظارتی شده است. به عقیده مصطفوی، انتخاب ۷۰ درصد مدیران خودروسازی ایران زائیده ساختار سیاسی و شبه دولتی حاکم بر صنعت خودرو است که این موضوع سالانه بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان بر این صنعت هزینه مستقیم و غیرمستقیم تحمیل کند و متاسفانه این هزینه‌ها خود را در قیمت تمام شده نشان می‌دهد.

منبع: الف