عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب مخالفت خود را با دستور رئیسی برای لغو گرانی خودرو نشان داد.

به گزارش مستر تشخییص، عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب که اخیراً زیاد در مورد موضوعات اقتصادی اظهار نظر می کند، در واکنش به دستور رئیس جمهور برای لغو گرانی اخیر خودرو در صفحه شخصی خود نوشت: تا هنگامی که حواس حکومت به قیمت گذاری این کالا و آن خدمات است، نمی تواند به تولید و اشتغال و سرمایه گذاری بپردازد. راه حل کشیدن دندان فاسد قیمت گذاری از دهان دولت است.

مدیریت اقتصاد کشور نزدیک به سه دهه از سالهای گذشته در اختیار سیاست مداران و مجریان همفکر و هم جناح آقای عباس عبدی بوده که متاسفانه در مدیریت اقتصاد کشور ناموفق بودند تا امروز اقتصاد کشور دچار چالشهای بزرگ باشد.