شره رنگ

شره رنگ نشانه چیست؟

/post-151

شره کردن رنگ یعنی سرازیر شدن یا چکه کردن رنگ به طرف پایین که بعلت تلمبار شدن بیش از حد رنگ در یک نقطه و همچنین رعایت نکردن فاصله و زاویه مناسب برای پاشش رنگ یا استاندارد نبودن غلظت رنگ و یا سرد بودن محیط رنگ آمیزی ایجاد میشود️.