ارتفاع خودرو

دستکاری ارتفاع خودرو خوب است یا بد؟

/is-manipulating-the-height-of-the-car-good-or-bad

کم یا زیاد کردن ارتفاع خودرو بین افراد بسیار محبوب است. هر خودرو اندازه استانداردی دارد و خارج کردن آن از استاندارد ممکن است مشکلاتی را برای خودرو به وجود آورد. دستکاری ارتفاع خودرو کار درستی است؟